Regulamin świadczenia usługi Serwera www

I.Definicje

 1. Usługodawcą jest Maciej Berowski PRZEDSIĘBIORSTWO „MACPROM” z siedzibą przy ul. Profesora Henryka Świdzińskiego 1/A212, 33-380 Krynica Zdrój, NIP: 7343111470, REGON: 121259193.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług.
 3. Abonent – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw. Abonent w rozumieniu regulaminu oznacza podmiot, na rzecz którego ma być świadczona usługa przez Usługodawcę, bądź inny podmiot za pośrednictwem Usługodawcy.
 4. Zewnętrzny podmiot – firma od której Usługodawca dzierżawi serwer www, z którą podpisano Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych, zgonie z nowymi standardami RODO
 5. Serwer www – powierzchnia, wydzielona z serwera utrzymywanego przez Usługodawcę dla Abonenta o określonych parametrach, na której może on gromadzić swoje dane.
 6. Cennik – cennik opłat abonementowych dla serwerów www, dostępny na stronach serwisu Usługodawcy.
 7. Faktura proforma – dokument wystawiany przez Usługodawcę przed dokonaniem płatności przez Abonenta. Faktura proforma nie stanowi dokumentu księgowego.
 8. Oplata abonamentowa – opłata płatna, według cennika, z góry za cały okres abonamentowy.
 9. Okres abonamentowy – okres za który Abonent dokonał płatności z tytułu opłaty abonamentowej na rzecz Usługodawcy, liczony jest od dnia udostępniania w Abonentowi danych umorzliwiających korzystanie z usługi.

II. Postanownienia ogólne

 1. Postanowienia zawarte w regulaminie określają sposób korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz poinformowania za pomocą poczty e-mail wszystkich swoich Abonentów o wprowadzonych zamianach.
 3. Dokonanie wpłaty za kolejny okres abonamentu usługi oznacza akceptacje przez Abonenta aktualnego regulaminu.
 4. Dokonanie zapłaty za usługę jest równoważne z potwierdzeniem, iż Abonent zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 5. Niniejszy regulaminem jest integralna częścią łącząca strony umowy i obowiązuje od momentu zapłaty za usługę.
 6. Opłacenie usługi oznacza zawarcie umowy świadczenia usługi przez Usługodawcę na rzecz Abonenta, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 7. Jakiekolwiek naruszenie regulaminu przez Abonenta będzie powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści regulaminu oraz z obowiązujących Przepisów Prawa.
 8. Umowa dotyczy świadczenia usługi Serwera www o parametrach szczegółowo określonych w Specyfikacji Serwera www.
 9. Abonent zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych podanych w procesie rejestracji oraz zamawiania usług.
 10. Usługodawca ma prawo do odmowy świadczenia usługi lub odstąpienia od zawartej umowy, w przypadku, gdy w przeszłości rozwiązał umowę z abonentem wskutek rażącego naruszenia obowiązujących Przepisów Prawa lub postanowień regulaminu.
 11. Usługodawca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji postanowień Regulamin i posiadających odpowiednie upoważnienia.
 12. W celu realizacji usługi serwera www, Usługodawca powierza dane Abonenta (zawartość wydzielonej powierzchni dyskowej wraz z plikami źródłowymi, kontami e-mail, bazami danych), Zewnętrznemu Podmiotowi.
 13. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): Usługodawca ma prawo przetwarzać powierzone dane do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu Regulaminu.

III. Obowiązek przestrzegania prawa.

 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane przechowyane na przyznanej mu powierzchni serwera.
 2. Abonent nie może wykorzystywać przyznanej mu w ramach usługi Serwera www powierzchni do łamania lub naruszania prawa, norm społecznych i obyczajowych, w szczególności:
  – dostarczania treści łamiących prawo
  – rozpowszechniania wiadomości o treści pornograficznej, treści powszechnie uznanych za obraźliwe oraz zawierających nielegalne oprogramowanie
  – rozsyłania spamu
 3. W przypadku, gdy Usługodawca uzyska podejrzenie o danych łamiących postanowienia regulaminu, gromadzonych przez Abonenta na przyznanej mu powierzchni serwera, Usługodawca może czasowo zablokować serwer Abonenta bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta z tego tytułu, do czasu złożenia przez Niego wyjaśnień i przedstawienia stosownych dokumentów.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Abonentem bez obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej w przypadku rażącego naruszenia obowiązujących Przepisów Prawa lub postanowień regulaminu.

IV. Zamawianie usługi Serwera www.

 1. Aktywacja zamówionych usług następuje w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.

V. Przedłużanie usługi Serwera www o kolejny okres abonamentowy.

 1. Przedłużenie okreesu świadczenia usługi Serwera www oznacza opłacenie usługi na kolejny okres abonamentowy, przed jej wygaśnienciem, według aktualnego cennika.
 2. 14 dni przed końcem okresu abonamentowego usług Abonent za pomocą poczty e-mail otrzyma od Usługodawcy informacje dotyczącą możliwości przedłużenia okresu świadczenia usługi.
 3. Nie opłacenie usługi na kolejny okres abonamentowy jest równoznaczne z wygaśnięciem Umowy po upływie okresu abonamentowego, na który została zawarta i usunięciem wszystkich usług świadczonych na rzecz Abonenta.
 4. Przedłużenie okresu świadczenia usługi jest realizowane do 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.

VI. Abonament

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku.
 2. Zmiany w cenach usług świadczonych przez Usługodawcę nie dotyczą Abonenta do końca jego okresu abonamentowego, zmiany obowiązują Abonenta od kolejno okresu abonamentowego.
 3. Rezygnacja z Usługi przez Abonenta przed upływem okresu ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej, niewykorzystanej części abonamentu.

VII. Rozliczenia

 1. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty oraz jej udostępnienia w Panelu Klienta.
 2. Abonent upoważnia Usługodawcę do wystawienia Faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie wysłania Faktury VAT Abonentowi poczta tradycyjną

VIII. Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca w żaden sposób nie odpowiada za treści przechowywane przez Abonenta na Serwerze www, pełną odpowiedzialność za zawartość powierzchni serwera przyznanej Abonentowi ponosi Abonent.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powierzonych mu usług, chyba że nastąpiło ono z przyczyn nie zależnych od Usługodawcy, w szczególności:
  – niewłaściwe działanie lub zaniechanie działania podmiotów innych niż Usługodawcaskutkujące brakiem ciągłości świadczenia Usług
  – awaria sprzętu lub oprogramowania, której Usługodawca nie mógł zapobiec
  – działania siły wyższej
  – nieprawidłowe korzystanie z usługi przez Abonenta usługi
  – naruszenia przez Abonenta postanowień regulaminu lub Przepisów Prawa
  – uzyskanie dostępu do usługi Abonenta przez niepowołane osoby
  – działanie wirusa komputerowego
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone prze Abonenta, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do wysokości opłaty abonamentowej uiszczonej przez Abonenta, powyższe organicznie nie znajduje zastosowania wobec Abonentów będących konsumentami.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w świadczniu usługi związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 5. Jeżeli nastąpi konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnej części usługi, Usługodawca o ile będzie to możliwe zobowiązany jest do poinformowania o tym Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie Przepisy Prawa.
 2. Wszystkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy, nie wykluczając sporów co do interpretacji sposobu wykonania postanowień niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 22.05.2018 r.