Regulamin świadczenia usługi rejestracji i odnowienia domen internetowych

I. Definicje

 1. Usługodawcą jest Maciej Berowski PRZEDSIĘBIORSTWO „MACPROM” z siedzibą przy ul. Profesora Henryka Świdzińskiego 1/A212, 33-380 Krynica Zdrój, NIP: 7343111470, REGON: 121259193.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usługi rejestracji i odnowienia domen internetowych
 3. Abonent – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw. Abonent w rozumieniu regulaminu oznacza podmiot, na rzecz którego ma być świadczona usługa przez Usługodawcę, bądź inny podmiot za pośrednictwem Usługodawcy.
 4. Domena – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora.
 5. Rejestrator – podmiot oferujący usługę rejestracji domen, zarządzający właściwym plikiem strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny. Rejestratorem jest Consulting Service Sp. z o.o. z siedzibuą przy ul.Domaniewska 35A lok. 1B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-365-25-80, Regon: 146792077, KRS: 0000472592.
 6. Rejestracja domeny – usługa zarejestrowania na rzecz Abonenta niepowtarzalnej domeny internetowej, której Abonent staje się dysponentem. Rejestracja domeny jest jednoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a Usługodawcą o reprezentację Abonenta przed Rejestratorem, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Abonenta oraz z upoważnieniem Usługodawcy do zawarcia umowy o rejestrację domeny pomiędzy Abonentem a Rejestratorem na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych Rejestratora. Abonent udziela Usługodawcy zgody do przekazywania jego danych, podanych w procesie rejestracji Rejestratorowi.
 7. Cennik – cennik (rejestracji, odnowienia, cesji, transferu, odnowienia domeny z kwarantanny, transferu domeny z kwarantanny, opcji na domenę, testu domeny), dostępny na stronach serwisu macprom.pl.
 8. Oplata abonamentowa – opłata płatna, według cennika, z góry za cały okres abonamentowy.
 9. Okres abonamentowy – okres za który Abonent dokonał płatności z tytułu opłaty abonamentowej na rzecz Usługodawcy.
 10. Aktywacja usługi – udostępnienie przez Usługodawcę Abonentowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez dana Usługę.
 11. Odnowienie domeny – wniesienie przez Abonenta na rzecz Usługodawcy opłaty abonamentowej na kolejny okres abonamentowy, według cennika aktualnego w momencie odnowienia domeny, odnowienie domeny to rejestracja domeny na kolejny okres abonamentowy.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Postanowienia zawarte w Regulaminie określają sposób korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz poinformowania za pomocą poczty e-mail wszystkich swoich Abonentów o wprowadzonych zamianach.
 3. Dokonanie zapłaty za usługę jest równoważne z potwierdzeniem, iż Abonent zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Niniejszy regulaminem jest integralna częścią łącząca strony umowy i obowiązuje od momentu dokonania zapłaty za usługę.
 5. Opłacenie zamówionej usługi oznacza zawarcie umowy świadczenia usługi przez Usługodawcę na rzecz Abonenta, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 6. Jakiekolwiek naruszenie regulaminu przez Abonenta będzie powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści regulaminu oraz z obowiązujących Przepisów Prawa.
 7. Abonent zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych podanych w procesie rejestracji oraz zamawiania usług.
 8. Usługodawca ma prawo do odmowy świadczenia usługi lub odstąpienia od zawartej umowy, w przypadku, gdy w przeszłości rozwiązał umowę z Abonentem wskutek rażącego naruszenia obowiązujących Przepisów Prawa lub postanowień regulaminu.
 9. Rejestrując domenę Abonent wyraża zgodę na przekazanie jego danych Rejestratorowi. Rejestrator wykorzystuje dane do celów rejestracji, odnowień i zarządzania domenami, zgodnie z wymogami Rejestrów. To Rejestrator jest administratorem danych Abonenta oraz to Rejestrator jest upoważniony przez Rejestry do wykonywania czynności na rzecz Abonenta.
 10. Usługodawca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji postanowień Regulamin i posiadających odpowiednie upoważnienia.
 11. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): Usługodawca ma prawo przetwarzać powierzone dane do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu Regulaminu.
 12. Rejestrator może przetwarzać dane osobowe po usunięciu konta Abonenta na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (u.ś.u.d.e.) np. poprzez przechowywanie ich na potrzeby ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych lub pociągnięcia Abonenta do innego rodzaju odpowiedzialności. Informujemy, iż Rejestrator domen jest zobligowany odrębnymi przepisami prawa do ścisłej współpracy z organami państwowymi w zakresie wydawania danych, w tym danych osobowych, w toczących się postępowaniach, również tych sprzed kilku lat. Dlatego też zgodnie z art. 19 ust. 2 u.ś.u.d.e za każdym razem żądanie usunięcia danych osobowych Abonenta wysłane po 15 maja 2018 r. będzie poddawane ocenie pod kątem celowości dalszego przetwarzania jego danych osobowych.

III. Obowiązek przestrzegania Prawa.

 1. Abonent, rejestrując domenę, oświadcza, że nazwa, która wybrał nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 2. Wszelkie spory wynikające z rejestracji przez Abonenta domeny naruszającej prawa osób trzecich, rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę jakiejkolwiek szkody z tego tytułu, Abonent zobowiązuje się naprawić tę szkodę w pełnej wysokości.
 3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę podejrzenia o udostępnianie przez Abonenta danych łamiących postanowienia regulaminu, Usługodawca ma prawo zablokować świadczoną usługę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Abonentem bez obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej w przypadku rażącego naruszenia obowiązujących Przepisów Prawa lub postanowień regulaminu.

IV. Odnawianie domeny.

 1. 14 dni przed końcem okresu abonamentowego usługi oraz po wygaśnięciu usługi (w przypadku braku wcześniejszej wpłaty), Abonent za pomocą poczty e-mail otrzyma od Usługodawcy informacje dotyczącą możliwości odnowienia domeny.
 2. Wszystkie nieopłacone na kolejny okres abonamentowy domeny będą blokowane, a po upływie okresu kwarantanny usuwane. W okresie kwarantanny Abonent ma prawo wnieść opłatę na kolejny okres abonamentowy.
 3. Odnowienie domeny w okresie kwarantanny (reaktywacja domeny) płatne jest według cennika zamieszczonego na stronach serwisu macprom.pl.
 4. Przedłużenie okresu świadczenia usługi jest realizowane do 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.

V. Przeniesienie domeny od innego usługodawcy.

 1. Przeniesienie domeny .pl, regionalnej i funkcjonalnej dokonywane jest bezpłatnie.
 2. W przypadku domen zagranicznych (.eu i globalnych) transfer domeny jest związany z wniesieniem opłaty równej odnowieniu. Jest to jednocześnie opłata przedłużająca ważność domeny o jeden rok od daty wygaśnięcia.
 3. Transfer domeny z kwarantanny z odnowieniem płatny jest według aktualnego cennika.
 4. Przeniesienie domeny do oznacza akceptacje przez Abonenta aktualnego regulaminu.

VI. Abonament.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Cenniku.
 2. Zmiany w cenach usług świadczonych przez Usługodawcę nie dotyczą Abonenta do końca jego okresu abonamentowego, zmiany obowiązują Abonenta od kolejno okresu abonamentowego.
 3. Rezygnacja z usługi przez Abonenta przed upływem okresu ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej, niewykorzystanej części abonamentu.

VIII. Rozliczenia.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty oraz jej udostępnienia w Panelu Klienta.
 2. Abonent upoważnia Usługodawcę do wystawienia Faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie wysłania Faktury VAT Abonentowi poczta tradycyjna.

IX. Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca, pod warunkiem zachowania należytej staranności, nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w procesie zmian danych Abonenta, na którego została zarejestrowana domena z przyczyn od siebie niezależnych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie lub usunięcie usługi z przyczyn od siebie niezależnych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań oraz kroków podjętych w celu likwidacji bezprawnych działań Abonenta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone prze Abonenta, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości opłaty abonamentowej uiszczonej przez Abonenta, powyższe organicznie nie znajduje zastosowania wobec Abonentów będących konsumentami.
 5. Jeżeli nastąpi konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnej części usługi, Usługodawca o ile będzie to możliwe zobowiązany jest do poinformowania o tym Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.

X. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Prawa.
 2. Przeniesienie domeny do innego usługodawcy oznacza rozwiązanie umowy.
 3. Wszystkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy, nie wykluczając sporów co do interpretacji sposobu wykonania postanowień niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 18.05.2018 r.